ASUNIM - Genel İşlem Şartları

1-KAPSAMI VE UYGULAMASI
İşbu internet sitemizde belirtilmekte olan genel şartlarımız (sözleşme hükümlerimiz), ASUNIM (Asunim Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi) kuruluşu tarafından yapılan ya da sağlanan tüm satış ve servisler için uygulanır. İşbu genel şartlar (aksine yazılı sözleşme düzenlenmediği takdirde) müşterilerle imzalanacak diğer sözleşmelerin tamamlayıcısı olup, öncelikle uygulanması gereken hükümlerdir. ASUNIM işbu hükümleri her zaman yazılı olarak değiştirme hakkını ve yetkisini saklı tutacaktır. Müşterinin, sipariş verme, kısmi veya tam ödeme yapma, proforma veya sipariş formu imzalanması, siparişini beyan eden mail veya bunun gibi yazılı tekliflerde bulunması veya buna benzer fiillerinden herhangi birisini gerçekleştirmesi durumunda işbu genel şartlarda mutabık olduğunu beyan etmiş olur. ‘İncoterms 2000:EXW.ASUNIM’ tamamlayıcı hükümdür.

2-SİPARİŞ/SÖZLEŞME 
Tüm siparişler ve sipariş onayları e-posta ya da faks yoluyla gerçekleştirilecektir ve ASUNIM tarafından kabul edildikleri zaman sözleşme tamamlanacaktır.

Müşteri siparişin onaylanmasından itibaren 2 gün içinde sipariş onayını teyit etmeli ve tespit ettiği herhangi bir hatayı derhal bildirmelidir; aksi takdirde, ASUNIM tarafından gönderilmiş, sipariş onayında açıklanan ürünün çeşidi ve özellikleri ve/veya teknik özellikleri geçerli olarak kabul edilmiş olarak addedilecektir.

3-SİPARİŞ TEKLİFİYLE BAĞLILIK 
ASUNIM tarafından gönderilen sipariş teklifi, müşteri tarafından uygun görülerek sipariş teklifinde yer alan geçerlilik günü içerisinde ASUNIM’in kabûlüne sunulmadığı takdirde ASUNIM sipariş teklifiyle bağlı olmayacaktır.

Mücbir sebeplerle (ASUNIM’in kontrolü dışında kalan) ülke dahilindeki döviz kuru farklılıkları, vergi ve sigorta ile ilgili düzenlemelerdeki değişiklikler ve üretici kaynaklı fiyat değişiklikleri halinde sipariş teklifinde sunulan fiyatlarda ASUNIM tarafından değişiklik yapılabilecektir. Başka bir anlatımla; sipariş onayında kabul edilmiş fiyatlar geçerli olacaktır ve mücbir sebeplerden kaynaklanan işbu kabul teklif değişiklikleri ASUNIM tarafından müşteriye derhal bildirilecektir. Müşteri işbu fiyat değişikliğini kabul ettiği taktirde sipariş onayında kabul edilmiş koşullar geçerli olacaktır; aksi taktirde, ASUNIM siparişi iptal etme hakkını saklı tutar.

Ücret,” sipariş geçerli olduğunda ya da sipariş onayında belirtilmiş koşulların gerçekleştiği tespit edildiğinde somutlaşacaktır. ASUNIM, mal teslimini ya da sağlayacağı hizmetin ifasını, toplam ücretin ödenmesine kadar erteleyebilir. Bundan kaynaklanan hiçbir maddi, manevi zarardan mesul değildir. Ücret ödemede temerrüt halinde aylık % 1 temerrüt faizi uygulanacaktır.

Müşterinin mutat meskeninin Türkiye dışında olması ve vergi istisnalarından faydalanmak istemesi durumunda, malı alır almaz; ticari işlem yaptığı ASUNIM’in merkez bürosuna faturanın kopyasını ve yurtdışında ikamet ettiğine dair belgeyi, vergi numarasıyla beraber göndermelidir.

Müşterinin vergi iadesi talebi olduğu takdirde; gümrüğe gelen faturayı banka kanalıyla beraber göndermek zorundadır.

4-TESLİM/MÜLKİYET/RİSK
Malın teslimi sipariş onayında belirtilen süre içinde yapılacaktır. Teslim, birden çok seferde yapılabilir. Teslim, ASUNIM tarafından ürünlerin müşterinin tasarrufuna bırakılıp, müşteri tarafından teslim makbuzunun imzalanmasını müteakip gerçekleşmiş addolunacaktır. Müşteri, malı teslim alırken ürünü kontrolde serbesttir. Müşteri tarafından, haklı bir sebep/ayıp gösterilmeksizin, ürünün teslim alınmaması halinde Müşteri; ürün ücreti ve teslim/depo masraflarını ödeme yükümlülüğü altına girecektir.

ASUNIM, teslim yükümlülüklerini yerine getirme sırasında; öngörülemeyen, ya da öngörülebilen ama kaçınılamayan ya da engellenmesi mümkün olmayan (hem mücbir sebep hem de beklenmedik olay halinde) idari tedbirler, işçi grevleri, işveren tarafından kapama emri, toplumsal olaylar, deprem, sel, su baskını, yangın vb. diğer her türlü doğal afet durumunda; hammadde, arz ya da teçhizat eksikliği, gibi olayların sebep olduğu aksamadan sorumlu olmayacaktır.

Sunulan ürünün mülkiyeti; her ne kadar teslim sırasında zilyetliği doğrudan müşteriye geçiriliyor olsa da, müşterinin edimleri kapsamındaki ücretin tamamen ödenmesine kadar ASUNIM’de kalacaktır. Müşteri, ödemenin eksiksiz olarak yapılmasına kadar, ilgili ürünün mülkiyeti üzerinde hiçbir tasarruf hakına sahip değildir dolayısıyla; ücretin tamamen ödenmesine kadar mülkiyeti ASUNIM ‘de kalan her türlü ürünü özen yükümlülüğü kapsamında korunması mükellefiyeti müşteriye aittir .

5-TESLİMATIN KABÛLÜ 
Müşterinin ürünü teslim aldıktan sonra, mevcut olabilecek ayıpları muayene etme ve ASUNIM’e bildirim süresi 2 gündür. Bu süre geçtikten sonra, müşterinin ürünü kabul ettiği varsayılacaktır. Müşterinin ürünü ayıptan doğan sorumluluk gereğince iadesi halinde ürün, teslim alınan haliyle ve iade gerekçelendirilmesi yapılarak iade edilecektir. Ürünün paketi içinde iade edilmesi de dahil olmak üzere; iade sebebi ürün garanti şartları içinde olmadıkça iade masraflarını müşteri öder.

6-GARANTİLER 
Müşteri; teslim edilen ürünü kullanım kılavuzu ve üreticinin talimatlarına göre kullanacaktır. Ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara ya da güvenlik kurallarına uygun bir şekilde kullanılmamasından kaynaklanacak ve gerek müşteriye ve gerekse 3. Kişilere karşı doğurabileceği hasarlardan ASUNIM sorumlu olmayacaktır. ASUNIM; yanlış kurulumdan kaynaklanacak arızalardan sorumlu tutulmayacaktır.Temin edilen her türlü ürünün garanti süresi içinde bozulması halinde, ASUNIM makul bir süre içerisinde ilgili ürünün  tamir edilmesi yada yenisiyle değişitirilmesi için tedarikçiler yada üreticiler ile olan tüm iletişime yardımcı olacaktır. Müşteri;  bozulan ürünlerin ASUNIM yada ASUNIM tarafından özel adlandırılan üçüncü şahıslar tarafından mevcut yerinde yada göserilen başka bir yerde incelenmesine izin verecektir. Değiştirilen ya da üründen ayrılan parçaların mülkiyeti ASUNIM’dedir. ASUNIM, aşağıda belirtilen durumlardan kaynaklanan bozulmalarda, garanti vermemekte ya da sorumluluk kabul etmemektedir:

 1. Kullanım kılavuzu ve üretici talimatlarının hilafına kullanımdan kaynaklanan hasarlar veya yetkisiz üçüncü kişilerce meydana getirilen hasarlardan ya da bizzat müşteri tarafından gerçekleştirilen tadilat ve onarım.
 2. Üçüncü kişilerin veya yetkisiz personelin sebep olduğu hasarlar.
 3. Bakımı gereken ürünün, bakımı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilmesi veya amaç dışı kullanımdan kaynaklanan hasarlar.
 4. Müşteri tarafından bilinen ve ASUNIM tarafından doğru bir şekilde gerçekleştirilen eğitimler dışı kullanımdan kaynaklanan hasarlar.
 5. Ürünün tedarikçilerinin yada üreticilerinin tepkisizliği

İşbu sözleşmeden doğan garanti yükümlülüğü; sadece işgücünü ve kusurlu parçaları kapsamına almaktadır.

Çarpmalar, kazalar ve/veya yetersiz nakliyat, ASUNIM tarafından tavsiye edilen teknik servisten veya yetkisiz servis tarafından yapılan muameleler/müdahaleler ya da ürünün, kullanım/kontrol kılavuzunun hilafına kullanımı; müşterinin, herhangi bir teknisyenin ya da üçüncü kişinin kusuru ya da ihmali, kullanımdan kaynaklanan normal yıpranma, her türlü mücbir sebeplerden kaynaklanan hasarlar; tedarikçi ve üreticinin iflası vs.,ASUNIM’in sorumluluğu dışında kalacaktır. Ürünün seri numarasının değiştirilmiş olması, tamamen garanti kapsamı dışında kalmasına sebebiyet verecektir.

7- SERVİSLER 
Servisler; sözleşmede belirtildiği üzere ASUNIM tarafından sağlanacaktır. Yanıt süreleri, ürünün bulunduğu yere ve ulaşılabilirlik şartlarına göre belirlenecek/değişiklik gösterebilecektir. Servisler, özelliklerine ve mevcut duruma göre telefon ya da internet yoluyla sağlanabilir. Önceden kararlaştırtılmışsa ve sipariş onayında belirtilmişse, servis sunumu; tavsiye, eğitim ve/veya danışmayı içerebilir.

ASUNIM tarafından sağlanacak servis, sipariş onayında açıkça öngörülmedikçe veya sonradan ASUNIM veya ihraç eden tarafında onay verilmedikçe, aşağıda belirtilen hususları içermemektedir:

Garanti dışındaki mallar, ürünün dış görünüşünde müşteri tarafından yapılan değişiklikler, yenilemeler, koruyucu bakımlar, ASUNIM tarafından gerekli olarak kabul edilmeyen gerek mekanik gerek elektronik müdahaleler üçüncü kişiler tarafından yapılan onarımlar.

Ürünün sağlıklı bir şekilde çalışması için elzem olmayan yedek parçaların servis hizmeti; bu servis koşullarında yer alan süreler içerisinde ifa edilmeyebilir.

Ürünün; ASUNIM depolarından, müşteri tarafından belirlenen yere sevkiyatından ve sevkiyat sigortasından kaynaklanan masraflar; müşteriye aittir. Dolayısıyla sevkiyat sırasında meydana gelecek hasarlardan da, ASUNIM sorumlu tutulamayacaktır.

8-İHRACAT KONTROLÜ
Ürün; ürünün teslim edildiği ülke ya da kullanılacağı başka bir ülkenin ihracat denetim kurallarına uyumlu şekilde hazırlanmış teknoloji veya yazılım içerebilir. ilgili kurallara riayet müşterinin sorumluluğu kapsamındadır. Bahse konu mevzuat tarafından yasaklanmış ülkelere ya da ağır imha silahları veya soykırım konularında ifade edilen kullanıcılara satılamaz, kiralanamaz ya da aktarılamaz.

Yukarıda belirtilen hukuk kurallarına riayet edilmemesinden doğabilecek sorumluluklarda, ASUNIM’ in müşterek ya da müteselsil hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9- MÜCBİR SEBEP 
ASUNIM’in geçerli sebebe dayanan denetimi kapsamı dışında kalan hiçbir durumdan kaynaklanan (teslimat ve hizmetleri içeren) gecikmelerden, ASUNIM’e hiçbir sorumluluk yüklenemeyecektir ve işbu durumda ASUNIM’in ifayı erteleme hakkı mevcuttur. Bu durumlara örnek olarak fakat sınırlı biçimde olmayan; vurmalar, sevkiyat problemleri, tedarik ya da imalat sorunları, döviz borsasındaki sermaye hareketi, devlet tedbiri ve doğal afetler sayılabilir. Eğer bu sebepler 2 aydan fazla sürerse anlaşma iki tarafça da, hiçbir tazminat içermeksizin sona erdirilebilir.

10-GİZLİLİK 
Taraflar doğrudan ya da dolaylı olarak, herhangi bir şekilde vakıf olunan ya da sağlanan hiçbir bilgiyi, resmi makamlarca talep edilmedikçe veya bu anlaşmanın kuralları ya da tarafların memnuniyeti gerektirmedikçe, 3. kişilerle paylaşamaz. Sözleşme içeriğindeki tüm hususlar ve sözleşme ilişkisinden kaynaklanan her türlü faaliyet, işbu madde kapsamında değerlendirilecektir.

11- SÖZLEŞMENİN FESHİ 
ASUNIM işbu sözleşmeyi;

 1. a) Ücret ediminin tam olarak ifa edilmemesi halinde,
  b) Müşteri tarafından, ihracat denetim kurallarının ihlal edilmesi halinde,
  c) Müşterinin ilgili sözleşmeye sürekli ve tam olarak bağlı kalmaması ve çekilen ihtar üzerine 30 gün içerisinde, eksikliği düzeltmemesi halinde;
  d) Yerel ya da uluslararası mevzuattan kaynaklanan vesair durumlarda;

feshedebilir.

Taraflardan her biri; diğer tarafın yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan her türlü zararını talep edebilir.

12- MÜŞTERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Müşterinin yükümlülükleri aşağıda belirtildiği şekildedir:
1. Kararlaştırılan şart ve koşullarda ve süresi içinde ürünün ücret ediminin ifası.
2. Siparişten kaynaklanan banka komisyon, akreditif vb. oluşabilecek masrafların ödenmesi.
3. Mevzuattan kaynaklanan, gerekli ve yeterli özen yükümlülüğünün yerine getirilmesi.

13- VERİ KORUMA
ASUNIM; iş ilişkisi içinde bulunduğu şirket ve şahıslara ait bilgileri, ASUNIM genel merkezinde, bilgisayar ortamında, muhafaza edecektir. ASUNIM, söz konusu iletişim bilgilerini; sipariş konusu olan işlemlerde veya söz konusu iş ilişkisi çerçevesinde kullanabilir. Müşterinin sarih ve yazılı itirazı olmadığı müddetçe işbu bilgiler, pazarlama ve marketing amaçlı kullanılabilir.

14- YARGI YETKİSİ
İşbu sözleşmeden kaynaklanacak her türlü ihtilafta, Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatı geçerli olup; Ankara ve İstanbul Mahkemeleri, yetkili olarak kabul edilmiştir.

15-ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Bu sözleşmede belirtilen hükümlerden birinin veya birkaçının; Sayın Mahkemeler tarafından kanunlara veya genel ahlaka aykırı olarak kabul edilmesi halinde, sözleşmenin tamamı geçersiz hale gelecektir. 
Taraflardan hiçbiri hak ve yükümlüklerinden vazgeçemez ya da onları başkasına devredemez. Sözleşmenin gereği gibi ifa edilmemesinden kaynaklanacak her türlü ihtarname/ihbarname, noter vasıtasıyla yazılı olarak gerçekleştirilecektir.